من  وا قعا متا سفم که روز به روز  فر هنگ غرب داره  تو کشور   رسوخ  می کنه  ؟؟؟!!!!

 

اوایل که  می گفتیم  فر زند کمتر  زندگی  بهتر  حا لا هم  شرط   شاغل بو دن  رو بچه  نداشتن  می زاریم 

جز تا سف  هیچی  نمی شه  گفت .